Όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης της Villa Meriades

 • 1

Όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης της Villa Meriades

Σ?μφωνα με τον κανονισμ? του Ν. 1652/30-10-1986 μεταξ? του Ιδιοκτ?τη της Β?λας και του ενοικιαστ? ισχ?ουν και συμφωνο?νται τα παρακ?τω:

 • Απαιτε?ται προκαταβολ? ?ση με το 50% του συνολικο? ποσο? ενοικ?ασης ως εγγ?ηση.
 • Πολιτικ? ακ?ρωσης κρ?τησης : Για ακυρ?σεις ?ως και 1 εβδομ?δα πριν την ?φιξη , δεσμε?εται το ποσ? της προκαταβολ?ς.
 • Οι τιμ?ς περιλαμβ?νουν ?λους τους δημοτικο?ς φ?ρους και το ΦΠΑ. Η Villa Meriades διατηρε? το δικα?ωμα αναπροσαρμογ?ς των τιμ?ν και κανονισμ?ν χωρ?ς περαιτ?ρω προειδοπο?ηση.
 • Σε περ?πτωση πρ?ωρης αναχ?ρησης θα παρακρατε?ται το σ?νολο του ποσο? της διαμον?ς.
 • Δεν επιτρ?πεται το κ?πνισμα στους χ?ρους της Villa Meriades
 • Απαγορε?ονται αυστηρ? οι τροποποι?σεις στην Villa Meriades
 • Απαγορε?ονται αυστηρ? ?λοι οι επισκ?πτες και σε ?λους στους χ?ρους της Villas Meriades ( Για καφ?, β?λτα , Bbq κ.λ.π ) Β?ση του κανονισμο? 51(2) (ΚΠΔ 192/85)
 • Ο ενοικιαστ?ς της β?λας, ε?ναι υπε?θυνος πλ?ρως για οποιαδ?ποτε ζημι? ? απ?λεια που υπ?στη ο εξοπλισμ?ς της β?λας, που οφε?λεται σε αυτ?ν ? οποιοδ?ποτε ?λλο πρ?σωπο που ε?ναι υπε?θυνος ο ενοικιαστ?ς. Ο ενοικιαστ?ς της β?λας οφε?λει να αποζημι?σει τον ιδιοκτ?τη, σ?μφωνα με τον κανονισμ? του ν?μου του  63 (2), (ΚΔΠ 192/85)
 • Ο ιδιοκτ?της της β?λας, δεν ευθ?νεται για οποιαδ?ποτε ζημι? σε οχ?ματα ? σε οποιαδ?ποτε περιουσ?α που βρ?σκεται σε αυτ? εν? ε?ναι σταθμευμ?να στον προα?λιο χ?ρο αυτης. (Ν?μος 28/85, το ?ρθρο 14 (7).
 • Ο ιδιοκτ?της της β?λας, δεν φ?ρει καμ?α ευθ?νη για την απ?λεια χρημ?των ? πολ?τιμων αντικειμ?νων που φ?ρει ο ενοικιαστ?ς, ?πως δεν ε?ναι υπε?θυνος για οποιαδ?ποτε απ?λεια της κ?ρτας-κλειδιο?. (Σε περ?πτωση απ?λειας ο ενοικιαστ?ς επιβαρ?νεται με κ?στος 20€)
 • Η εσκεμμ?νη ? μη χρησιμοπο?ηση της κ?ρτα-κλειδ?, επιβαρ?νει τον ενοικιαστ? με κ?στος 50€ αν? ημ?ρα
 • Στην περ?πτωση που επιθυμε?τε να φιλοξενηθε? επιπλ?ον ?τομο πλ?ον της αρχικ?ς κρ?τησης, θα πρ?πει να ενημερ?σετε τον υπε?θυνο της β?λας τουλ?χιστον μια ημ?ρα πριν την ?φιξ? του/των. Παρακαλε?στε ?πως αναφ?ρετε τα πλ?ρη στοιχε?α τους, καθ?ς και να προχωρ?σετε στην πλ?ρη εξ?φληση της διαμον?ς τους κατ? την ?φιξη στην Villa Meriades.
 • Ο Ιδιοκτ?της ? ο διαχειριστ?ς, διατηρε? το δικα?ωμα αν? π?σα στιγμ?, ?ταν κριθε? απαρα?τητο, να εισ?ρχεται στην Villa Meriades για τον π?σης φ?σεως προληπτικ? ?λεγχο, ?πως π.χ ηλεκτρικ?ν , διαρρο?ν αλλ? και ζημι?ν που μπορε? να προκ?ψουν. 
 • Παρακαλε?σθε να ελ?γχετε κατ? την αποχ?ρησ? σας απ? την Villa Meriades ?λες τις ηλεκτρικ?ς συσκευ?ς.
 • Τα κατοικ?δια επιτρ?πονται κατ?πιν συνενν?ησης και ?γκαιρης ενημ?ρωσης του υπευθ?νου της β?λας.
 • Τηρε?τε τις ?ρες κοιν?ς ησυχ?ας. (Κατ? τη θεριν? περ?οδο απ? 15:00 ?ως 17:30 και απ? 23:00 ?ως 07:00.)
 • Σε περ?πτωση παρ?βασης του παρ?ντος Εσωτερικο? κανονισµο? λειτουργ?ας, ο ενοικιαστ?ς ? ο ιδιοκτ?της µπορο?ν, αν χρειαστε?, να απευθυνθο?ν στην Tουριστικ? Aστυνοµ?α ? ελλε?ψει αυτ?ς, στις λοιπ?ς Aστυνοµικ?ς Aρχ?ς, οι οπο?ες υποχρεο?νται να προσφ?ρουν κ?θε ν?µιµη βο?θεια και να επιβ?λουν την εφαρµογ? των διατ?ξεων του Kανονισµο? αυτο?.